مشاور زنجیره تامین

خانه مشاور زنجیره تامین

.haml

 

مدیریت حمل و نقل

با سفارشی کردن مدیریت حمل و نقل، سرمایه گذاری بر روی زنجیره تامین خود را افزایش دهید. رویکرد مشاوره ای ما در مدیریت حمل و نقل، اجازه مهندسی اهداف زنجیره تامین شما را می دهد. ما تمامی حوزه های فعالیت شما منجمله اجرای مسیربندی، مدیریت تامین کنندگان، نظارت بر محموله  و همچنین گزارش گیری در جهت  اطمینان از درستی عملکرد را پوشش می دهیم. شرکت توزیع و حمل و نقل خاورمیانه یک راهکار با هزینه پایین، هم سطح با زنجیره تامین مدرن امروزی برای شما خلق می نماید.

mosh

 

مشاوره زنجیره تامین

ما در جهت مدیریت رابطه تامین کنندگان و پیمانکاران، بهینه کردن حمل و نقل و محموله،  راه انداختن مراکز توزیع و انبارها و هماهنگ کردن لجستیک ورودی و خروجی با شما کار می کنیم. ما همچنین می توانیم  زیرمجموعه ای از عملیات لجستیک شما را به عنوان فراهم کننده لجستیک شخص سوم مدیریت کنیم.